Follow us on Twitter    Follow us on Linkedin

Υπηρεσίες Αιολική Ενέργεια

Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού

Η GaiaComm είναι από τις πρωτοπόρες εταιρίες στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αιολικής ενέργειας και των υπηρεσιών μέτρησης της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέμου. Η εταιρία μέχρι στιγμής έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό έργων και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της συλλογής, ελέγχου, ανάλυσης και ερμηνείας ανεμολογικών δεδομένων. Λόγω της μακράς παρουσίας της στον κλάδο έχει σχεδιάσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας καθώς και τις εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να καλύπτονται κάθε είδους απαιτήσεις. Επιπροσθέτως, η εταιρία παρέχει όλη την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στην αξιολόγηση και ερμηνεία των μετρούμενων μεγεθών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το επενδυτικό ρίσκο ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει πλήρη σειρά προϊόντων για την εκτέλεση των μετρήσεων ακόμα και στις δυσκολότερες συνθήκες.
Η GaiaComm σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά πλήρη σειρά ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σωληνωτούς και δικτυωτούς ιστούς με ύψη από 10 έως και 130m, κατασκευασμένους από διάφορα υλικά ανάλογα με την χρήση και τις λοιπές σχεδιαστικές απαιτήσεις. Η εταιρεία βασιζόμενη στο έμπειρο προσωπικό της μπορεί να διασφαλίσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες και απρόσιτες περιοχές.
Η GaiaComm διατηρεί διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεων έντασης και κατεύθυνσης ανέμου και φέρει το αντίστοιχο πιστοποιητικό διαπίστευσης από το 2006. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε έργου. Όλες οι υπηρεσίες μέτρησης της έντασης και κατεύθυνσης του ανέμου εκτελούνται βάσει των διεθνών προτύπων κατά IEC-61400-12-1 με το υπ αριθ. 317-3 πιστοποιητικό βάσει EN ISO/IEC 17025:2005.

Εκτίμηση Ενεργειακής Παραγωγής

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανέμου, η εκτίμηση, ο σχεδιασμός και η τελική υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο απαιτούν λεπτομερείς διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση της αβεβαιότητας. Τόσο κατά το στάδιο του αρχικού όσο και κατά το στάδιο της τελικής εκτίμησης της ενεργειακής παραγωγής του υποψήφιου ΑΣΠΗΕ. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν αρχικά την επί τόπου μέτρηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού στην θέση εγκατάστασης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατά IEC, και εν συνεχεία τη χρήση των μετρούμενων στοιχείων για την εκπόνηση ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι μετρήσεις χαρακτηριστικών του ανέμου περιορισμένης χρονικής περιόδου μπορούν να δώσουν μόνο περιορισμένης ασφάλειας εκτιμήσεις της παραγωγής για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η διαδικασία εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής μελέτης περνά κατ' αρχήν μέσα από την ανάλυση των αναπαραστάσεων των πεδίων ανέμου στην εξεταζόμενη περιοχή. Ως προς το συγκεκριμένο, υπάρχουν σε γενικές γραμμές δύο επιλογές:
i) αυτή που κάνει χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών κωδίκων, οι οποίοι επιλύουν πλήρως το τρισδιάστατο πεδίο ροής ανέμου, συνυπολογίζοντας τα συνεκτικά φαινόμενα και τις τυρβώδεις αναμείξεις. Τα παραπάνω παρέχουν τη δυνατότητα σύλληψης των μορφολογικών λεπτομερειών του πεδίου ανέμου, επιλογή που κρίνεται καταλληλότερη για την ακρίβεια και κατά συνέπεια την ασφάλεια των αποτελεσμάτων σε περιπτώσεις με έντονο ανάγλυφο όπου η τοπογραφία επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του ανέμου.
ii) αυτή που κάνει χρήση απλοποιημένων προτύπων και συνιστάται σε περιπτώσεις όπου δεν αναμένεται πολυπλοκότητα στα πεδία ροής, π.χ. σε περιπτώσεις επίπεδης τοπογραφίας. Η GaiaComm γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που διέπουν την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής και με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών του κάθε υπολογιστικού προτύπου προσομοίωσης και στην ενίσχυση της ασφάλειας των εκτιμήσεων. Για τον λόγο αυτό προσαρμόζει ειδικά στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης τις κατάλληλες τεχνικές και συμπληρωματικές πληροφορίες με τη χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών εργαλείων, τα οποία είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων αιολικής ενέργειας.

Εγκατάσταση & Συντήρηση Μικρών Α/Γ

Η GaiaComm με την προμήθεια της Α/Γ και αξοιοποιόντας στο έπακρο την εμπειρία της στον χώρο της αιολικής ενέργειας καθώς και στην υλοποίηση έργων υποδομής αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγκατασταση της Α/Γ ενω παράλληλα εκτελεί όλα τα συνοδευτικά έργα και μελέτες που απαιτούνται. Παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης με εξειδικευμένο προσωπικό εξασφάλιζοντας την εύρυθμη λειτουργία καθώς και την υψιλή διαθεσημότητα της Α/Γ.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες στον χώρο της Αιολικής Ενέργειας:

 • Σχεδιασμός και κατασκευή ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού από 10-130 μέτρα. Περισσότερα...
 • Εγκατάσταση ιστών μέτρησης αιολικού δυναμικού από 10-130 μέτρα
 • Συντήρηση και επισκεύη συστημάτων μέτρησης αιολικού δυναμικού.
 • Ανάλυση μετρήσεων έντασης και κατευθυνσης ανέμου σύμφωνα με το πρὀτυπο EN ISO/IEC 17025:2005. Περισσότερα...
 • Εκτίμηση ενέργειακής παραγωγής έργων αιολικής ενέργειας.
 • Χωροθέτηση Αιολικών Σταθμών
 • Εκτέλεση Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων. Περισσότερα...
 • Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών
 • Μελέτη Θεμελίωσης Α/Γ
 • Εκτέλεση έργων οδοποιιας & χωματουργικών εργασιών. Περισσότερα...
 • Προμήθεια Μικρών Α/Γ. Περισσότερα...
 • Εγκατάσταση Mικρών Α/Γ
 • Συντήρηση & Παρακολούθηση Μικρών Α/Γ